Group: 
Hendrix
Authors: 
Huang L, Zhang H, Deng D, Zhao K, Liu K, Hendrix DA, Mathews DH.
Publication: 
Bioinformatics.
Publication Pages: 
2019 Jul 15;35(14):i295-i304. doi: 10.1093/bioinformatics/btz375. PMID: 31510672; PMCID: PMC6681470.
Publication Date: 
Monday, July 15, 2019