Group: 
Hendrix
Authors: 
Huang L, Zhang H, Deng D, Zhao K, Liu K, Hendrix DA, Mathews DH. (2019)
Publication: 
Bioinformatics.
Publication Pages: 
Jul 15;35(14):i295-i304. doi: 10.1093/bioinformatics/btz375.